ماشین بیهوشی

ماشین بیهوشی

عنوان مقاله:ماشین بیهوشی

استاد راهنما :جناب مهندس گیلبرت لازار

گردآورندگان:مهندس علی الهی منش .مهندس مائده سادات خراسانی

 

عمل جراحی مستلزم بیهوشی یا بی حسی است. که بدون آنها عمل جراحی برای بیمار تحمل ناپذیر است.

ماشین بیهوشی از ابزاریست که باید در اتاق عمل باشد، که به وسیله ی آن پزشکان و متخصصان دوز داروهای بیهوشی را به طورمداوم به بیمار هامی دهند، تا در حین عمل به هوش نیاید.

انتقال داروهای بیهوشی معمولا به صورت استنشاقی وهمراه با اکسیژن تنفسی است .

این داروهاشامل یک گاز(N2o)وچهارنوع ماده ی

تبخیرشونده)هالوتن،ایزوفلوران،دزفلوران،سئوفلوران( می باشد.

 

♦این دستگاه از اجزائ مختلفی تشکیل شده است که درادامه به این می پردازیم.

۱.منشا گازهای فشرده شده:

گازهایی که دراین دستگاه استفاده می شود و اکثرا ازطریق منبع مرکزی بیمارستان که به دستگاه بیهوشی میرسد.

گازهایی که از این منشا گرفته می شود باید دارای فشار نسبی ۰۵psiباشد،تا فلومتر روی ماشین بیهوشی عملش را به درستی انجام دهد.

این ماشین توسط کپسول اکسیژن و کپسول نیتروس اکسیدبه خصوص درموارد اختلال در رسانیدن گازهای مرکزی،محافظت می شود.

 

 

2.فلومترها )جریان سنج ها)

 

فلومترجریان عبوری گازبه سمت خروجی راکنترل و اندازه گیری می کند.

اندازه گیری این جریان براساس این قانون است که هنگامی که جریانی از منطقه ای بامقاومت میگذرد، در برابر این مقاومت، فشاری به همان نسبت لیجاد می شود.جریان گاز به انتهای لوله شیشه ای کا دروضعیت قائم قرار گرفته، وارد می شود و توپی شناور را به سمت بالا هدایت میکند.

خط وسط شناور به عنوان واحدی از نظر جریان گاز برحسبcc/minیاl/min  می باشد.نسبت بین فشار و جریان براساس شکل لوله و خواص فیزیکی گاز تعیین می گردد. درابتدا فلومترهادرکارخانه برای گازهای موجود تنظیم می شوند. از

انجایی که چند گاز دارای همان چگالی و چسبندگی هستند، فلومتر برای دیگر گازها قابل استفاده نمی باشد.

 

 

 

3.تبخیرکننده ها.vaporizer

داروهای بیهوشی در حالت عادی مایع هستند.تبخیر این دارو ها که غلظت بخار آنها باید بادقت فراوان و پیش بینی های لازم صورت گیرد درمحفظه بسته ای تحت عنوان تبخیر کننده ها صورت میگیرد. 

درتبخیر کننده ها به دلیل کمترکردن اتلاف حرارت ازفلزهایی استفاده می شودکه دارای بیشترین هدایت حرارتی جریان

هستند)مس-برنز(.خروجی تبخیر کننده ها معمولا به صورت خطی بین 55تا33درجه یانتی گراد تغییر میکند.

تبخیر کننده هایی که درحال حاضر هستند برای تبخیر دزفلوران مناسب نیستند،چون این دارو دردمای 53درجه فشار بخاری نزدیک به اتمسفر را دارد.به همین دلیل تبخیرکننده دزفلوران از طریق حرارت الکتریکی53تا55درجه سانتی گراد گرم شده وسپس توسط تنظیم کننده فشار جهت ایجاد محیطی که قابلیت تبخیر کمتر اما قابل کنترل رابه وجود می اورد،تنظیم میشود.

 

 

4.سیستم تنفس بیهوشی

اجزای این سیستم برای رساندن گازهای بیهوشی واکسیژن ازماشین بیهوشی به بیمار نقش گرفته اند.هوای بازدمی که حاویه co2است توسط فیلتر های مخصوصتصویه شده ومجددابه مسیر تنفسی بیمار فرستاده میشودو گاهی از اوقات بدون انجام هیچ عملیاتی به خارج از اتاق هدایت میشود.

دراین وضعیت تعریف سیستم تنفسی بیهوشی براساس ترکیب و میزان جریان گازهای ورودی و اینکه آیاتنفس خودبه خودی ویا کنترل شده است صورت می پذیرد.

قدرت ونتیلاتور ماشین بیهوشی ازطریق فشرده شدن هوا یا اکسیژن ویا از طریق الکتریکیدرجهت فشردن کیسه یا دستگاه دم )معادل با بگ ذخیره ای(نقش خود را ایفامی کند.بافشرده شدن دستگاه

دم،گازهای بیهوشی و اکسیژن به بیمار انتقال داده میشود.


نظرات

نظر دهید...