ونتیلاتور


 

استاد راهنماا:مهندس گیلبرت لازار

دانشجویان:

علی الهی منش.مائده سادات خراسانی

 

  1. کابل برق دستگاه را به پریز برق متصل می کنیم. جریان برق که تثبیت شده باشد مناسب تر می باشد چراغ سبز کنار کلید  ON/OFF  نشانگر جریان برق می باشد.
  2. شلنگ اکسیژن را به اکسیژن مرکزی یا کپسول اکسیژن وصل می کنیم ، فشار مناسب Psi 60 می باشدو در فشار کمتر ازPsi 50  دستگاه آلارمNO  SUPPLY  را نمایش می دهد. شلنگ Air  را در صورت موجود بودن Air مرکزی به سیستم مرکزی وصل می کنیم در غیر اینصورت دستگاه از کمپرسور استفاده می کند.
  3. فیلتر دمی و بازدمی و ست لوله را به دستگاه مطابق شکل 5-2 وصل می کنیم.
  4. کلید ON/OFF را در حالت ON قرار می دهیم محل کلید روی قسمت BDU می باشد.
  5. بعد از روشن شدن دستگاه در صفحه پائین Ventilator Startup  گزینه های New Patient , Same Patient  مشاهده می شود که با لمس گزینه Same Patient و Accept کردن آن می توانیم اطلاعاتی را که آخرین بار تنظیم و تأیید کرده ایم را استفاده نماییم. مطابق تنظیماتی که برای آخرین بار انجام داده ایم.

6.در صفحه جدید بعد از لمس کردن  New Patient ، کلمه IBW یا وزن ایده آل تنظیم می شود که ابتدا با لمس گزینه IBW و سپس با چرخاندن پیچ کنترل ، تنظیمات را انجام داده و سپس به تنظیم نوع تهویه می پردازیم که به دو صورت invasive تهاجمی بوسیله لوله تراشه و تراک به صورت غیرتهاجمی به وسیله ماسک و می باشد که با لمس کردن کلید آن و با چرخاندن پیچ کنترل می توان یکی از این دو گزینه را انتخاب کرد اطلاعات بیشتر  User Manual می باشد.

7.گزینه Mode  را لمس کرده و  Mode تنفسی مورد نظر را با چرخاندن پیچ کنترل انتخاب می کنیم  Bilevel - Spont - SIMV

8- سپس گزینه Mandatory Type  را لمس کرده و نوع تهویه را در تنفس های اجباری کنترله را انتخاب می کنیم.

PC : فشاری - VC : حجمی- +VC : حجمی + - اگر مد  Spont را انتخاب کردیم گزینه  Mandatory Type فقط برای کلید Manual inspiratory تنظیم می شود.

9- Spontaneons Type  که با لمس این گزینه نوع حمایت دستگاه از تنفسهای ارادی بیمار را تعیین می کنیم.

 فشار حمایتی PS

مقاومت لوله تراشه  TS

 حجم حمایتی  VS

 کمکی نسبتی  PA

 None  هیچ 

10- حال گزینه Trigger Type را لمس کرده و با چرخاندن پیچ کنترل یکی از دو حالت P-trige تریگر فشاری( و V-trige )فلو تریگر را انتخاب می کنیم.در این مرحله تنظیمات برای New Patient به پایان رسیده ، گزینه Continue را لمس می کنیم.صفحه New Patient  باز شده و تمامی پارامترهای تنفسی براساس اطلاعاتی که توسط کاربر در مراحل قبل تنظیم شده ، توسط دستگاه انجام گرفته و برای تغییرات نهایی و در صورت نیاز تغییر پارامترهای پیشنهادی دستگاه ، نمایش داده می شود.


نظرات

نظر دهید...